Untitled Document
 
วัดสวนดอก
 
 
      วัดสวนดอก
ตั้งอยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๔๔ พระเจ้ากือนาได้ยกอุทยานของพระองค์ให้เป็นวัดชื่อ วัดสวนดอกไม้ จากนั้นพระองค์ได้อาราธนาพระมหาสุมนเถระ จากวัดพระยืนให้มาจำพรรษายังเมืองเชียงใหม่ที่วัดแห่งนี้ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๙๑๖ พระสุมนเถระได้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่นำมาด้วย
เจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบพื้นเมือง ตั้งอยู่บนฐานขนาดใหญ่ ฐานทั้งสี่ด้านมีบันไดทางขึ้นลานประทักษิณ มีมกรคายนาคปูนปั้นเป็นราวบันได มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑
วิหาร เป็นวิหารโถงขนาดใหญ่ สร้างในสมัยครูบาศรีวิชัย
พระเจ้าเก้าตื้อ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระเจ้าเก้าตื้อ ปัจจุบันวัดเก้าตื้อได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันกับวัดสวนดอก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๔๗ และได้ไปประดิษฐานที่อุโบสถวัดสวนดอก เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๕๓
วัดสวนดอกขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ และกำหนดขอบเขต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓