ข ก
 
 
 
 
  บริการเงินกู้สามัญ
  หลักเกณฑ์การกู้
  หลักฐานประกอบคำขอกู้
  การคำนวณเงินกู้
  บริการเงินกู้ฉุกเฉิน
  หลักเกณฑ์การกู้
  หลักฐานประกอบคำขอกู้
  การคำนวณเงินกู้
  บริการเงินฝาก
  ออมทรัพย์พิเศษ  
  เงินฝากประจำ
  วิธีคำนวณดอกเบี้ย
  เกี่ยวกับสมาชิก
  คู่มือสมาชิก
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  สวัสดิการสมาชิก
  ทุนสาธารณประโยชน
  วิธีการคำนวณเงินปันผล
  หลักประกันสำหรับเงินกู้
  E-Mail
  กระทู้ ถาม - ตอบ
   
 
 
   
 
 

สหกรณ์ ได้เปิดให้มีการรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดต่อไป ตั้งแต่ วันที่ 17 พ.ย. 51 หมดเขต 24 พ.ย. 51 นี้ เวลา 16.30 น. โดยรับทาง สนง. 4 ท่าน โรงพิมพ์ 4 ท่าน รับใบสมัครที่กรรมการทุกท่านครับ

ดอกเบี้ยเงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินกู้

    ออมทรัพย์พิเศษ    3.00%

         สามัญ    8.00%

     ประจำ  3 เดือน     2.50%

         ฉุกเฉิน   8.00%

     ประจำ  6 เดือน     2.75%  
     ประจำ12 เดือน     3.25%  

 

ข้อแนะนำสำหรับสมาชิกในการทำธุรกรรมกับสหกรณ
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต้องการอำนวยความ
สะดวกแก่สมาชิกที่มาติดต่อด้านการ ฝากเงิน
ถอนเงิน กู้ฉุกเฉิน - สามัญ ฯลฯ สหกรณ์ฯ มีข้อ
แนะนำสำหรับสมาชิก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                                                                                   อ่านต่อ >>

   
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบา

   
 


   

 

::::: 302/341 อาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.พระรามหก  ::::::
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.02-278-1746
1