กองโรงงานเครื่องจักรกล WORKSHOP DIVISION
www.oocities.org/workshopard
ผลการดำเนินกิจกรรม TQM และ ISO 9002
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กลับหน้าแรก

รู้จักองค์กร ภารกิจ / นโยบาย ผลงาน กิจกรรม 5 ส. iso9002
งานเยาวชน งานคลังพัสดุ ประกาศ/คำสั่ง หน้าต่างข่าว สารสนเทศ อื่นๆ

ผลการดำเนินกิจกรรม การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management : TQMได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทในการนำระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(TQM.)มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน จนประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2538 และวันที่ 26 มกราคม 2542


กลุ่ม QC ของกองโรงงานเครื่องจักรกล ได้รางวัลที่ 1 จากการประกวดผลงาน QCC ในมหกรรมคุณภาพภาคราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2539 และได้รับคัดเลือกจากสมาคมส่งเสริม คิวซี แห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนไปเสนอผลงาน ในมหกรรม คิวซีนานาชาติ ICQCC'98 เมื่อเดือนตุลาคม 2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ได้รับโล่รางวัลโครงการเมืองคุณย่าน่าอยู่ของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ที่ให้การสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรทองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกร ทัพพะรังสี วันที่ 18 สิงหาคม 2543

.............

ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM.)ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯและรพช.จังหวัด ในเขตศูนย์ฯ ณ ที่ตั้งศูนย์ฯ รวม 10 รุ่น จำนวน 1,760 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางอีก 1 รุ่น จำนวน 112 คนรวม ผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรม 1,872 คน เมื่อปี 2541

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ให้แก่ข้าราชการ สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านสาธารณสุขและสาธารณูปการ สำนักงบประมาณ ที่สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542

................

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาศึกษาดูงานจนถึงปัจจุบัน จำนวน 298 คณะ รวมทั้งสิ้น 9,941 คน

รองฯ จุฑามาส เยี่ยมชม งาน iso 9002

พิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการโดยฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ วันที่ 28 มิถุนายน 2544