Richa : Sahitya Se Samvad

Ëma

dIdI ka pnnaa
sampadkIya
p`qama AnauBaUit ³p`qama rcanaa´

kamaroDÀ kmalaoSvar
saaxaa%kar
idnaoSanaindnaI Dalaimayaa sao cand`kanta
khanaI
[sa baar : ]Yaa mahajana
maui> : maIra saIkrI
laGau kqaaeM
har ga[- SaornaI : sauQaa Baaga-va 'dRYTa'
dao laGaukqaaeM : maMjau gauPta1
kivataeM 
yaadoM : ramadrSa imaEa
kuC nahIM haota jaba : baladova vaMSaI
]sanao kha qaa : saunaIta jaOna
phcaana : [ndu jaOna
ilaKnaa tao tumhoM qaa : rajaI saoz
]lTo pOr laaOT Aa[- : rakoSanaindnaI gauPta
Acaanak vasant [sa baar , , , : maMjau gauPta
baoiTyaaM : Saamaa
AEau : saunaIit ravat
ihssaa : inaSaa Baaga-va
jaIt iksakI : rxaa Sau@laa
rNabaaMkuraoM : ËaMit va%sa
ek haonaa : Da^• vaod 'vyaiqat'
kusaI-¸ maoja¸ iktabaoM AaOr syaahI : Alaka saao[- À sa%yaaqaI-
kuisa-yaaM : SaorjaMga gaga-
gaj,ala : pM sauroSa naIrva
]pnyaasa–AMSa
rotgaar : santaoYa gaaoyala
caaOqaa caOnala : isammaI hiYa-ta
ivarasat
maorI ivarasat : maRdulaa gaga-
vyaMgya
daMt jaanao kI pID,a : p`dIp pMt
sahBaaigata
dovaIpIz ka r> : [indra gaaosvaamaI
man~–laya
vaOidk man~aoM kI Aaraogyaa%mak laya : Da^• naIlama vamaa-
laoK
tsvaIr ka dUsara $K : maRdulaa BaTnaagar
maorI rcanaa : maorI naj,ar maoM
'Aapka baMTI' ]pnyaasa ka ]poixat pa~ – 'Sakuna' : mannau BaMDarI
pustk samaIxaa
doh sao }pr ]znao kI caotnaa ka 'AavaaM' : balarama

?caa:laoiKkaAaoM ka saaihi%yak maMca

?caa:AiKla BaartIya laoiKka maMca

sadsya saUcaI

p`vaoSaaMk
janavarI–jaUna 2003
maUlya 20 Épyao


?caa

saaih%ya sao saMvaad
p`vaoSaaMk janavarI–jaUna¸ 2003

saMsqaapk
idnaoSanaindnaI Dalaimayaa

sampadk
saMtaoYa gaaoyala

sampadna sahyaaoga
cand`kanta

sah–sampadna
maMjau gauPta
saunaIit ravat
inaSaa Baaga-va

p`banQa–sahyaaoga
saMgaIta naahTa

AavarNa–ica~
Saamaa

BaItrI roKaMkna
iva&anava`t

sampadkIyaÀvyavasqaapkIya kayaa-laya
3¸ isakndra raoD¸ na[- idllaI–110001
dUrBaaYa : 23389932
125¸ [Md`psqa ka^laaonaI¸ sao@Tr30–33
frIdabaad–121001
dUrBaaYa : 95–129–2254476

byaUrao
lao•k•ema•esa•naogaI
17À20¸ [Midra nagar¸ laKna}¸ ]•p`•

Da^• AnaIta ravat
yaSavant mahaivaValaya¸ naaMdoD¸
maharaYT/

maUlya
ek p`it–baIsa $pyao
³kRpyaa idllaI ko baahr ko caOk maoM baOMk ko kmaISana ko 
20 $• Aitir> jaaoD, doM.´

'?caa' maoM p`kaiSat laoKaoM maoM vya> ivacaar tqaa dRiYTkaoNa sambainQat laoKkaoM ko hOM. sampadk ka ]nasao sahmat haonaa AavaSyak nahIM hO.


]