ลำดับ
ชื่อ - สกุล
วุฒิ
วิชาเอก
ตำแหน่ง
ระดับ
รายละเอียด
1.
นายณรงค์
แสงสุวรรณ์
ศษ.ม.
บริหารฯ
ผู้อำนวยการ
คศ.3
รายละเอียด
2.
นายเสนอ
เต็มแก้ว
กศ.บ.
พลศึกษา
ครู
คศ.2
รายละเอียด
3.
นางสุดา
พวงจำปา
ค.บ.
คหกรรม
ครู
คศ.2
รายละเอียด
4.
น.ส.วานิดา
มิงสะเมาะ
กศ.บ. 
คหกรรม
ครู
คศ.2
รายละเอียด
5.
นางอุษา
ตันตระกูล
 ศษ.บ.
 ประถม
ครู
คศ.2
รายละเอียด
6.
นางกนกพร
นาคะวัชราภา
ค.บ.
คหกรรม
ครู
คศ.2
รายละเอียด
7.
นางนันธิญา
บุตรไทย
ศษ.ม.
หลักสูตร
ครู
คศ.2
รายละเอียด
8.
สุณีวรรณ
ทิมดี
ค.บ.
ประถม
ครู
คศ.2
รายละเอียด
9.
น.ส.ปราณี
พันธุ์แตง
ค.บ.
ดนตรี
ครู
คศ.3
รายละเอียด
10.
น.ส.ปิ่นเพชร
สุวรรณโภคัย
กศ.บ.
ไทย
ครู
คศ.2
รายละเอียด
11.
นางสุจิรา
เนตรวิจิตร
ค.บ.
ปฐมวัย
ครู
คศ.2
รายละเอียด
12.
นางสุชีรา
ไพสาระ
ศษ.บ.
ไทย
ครู
คศ.3
รายละเอียด
13.
นายณัฐดนัย
กลั่นกราย
ศษ.บ.
วิทย์
ครู
คศ.2
รายละเอียด
14.
นางสุรีย์
สายวิจิตร
ค.บ.
คหกรรม
ครู
คศ.2
รายละเอียด
15.
น.ส.สุวรรณี
สถาวรศีลพร
ค.บ.
อังกฤษ
ครู
คศ.2
รายละเอียด
16.
น.ส.วืบูลย์ศรี อิสมาแอล    
ครูผู้ช่วย
 
รายละเอียด
17.
นายวรากร จันทร์กัณฑ์
ศษ.บ
อุตสาหฯ
ครูอัตราจ้าง
 
รายละเอียด
18.
น.ส.วิราพรรณ กั้นในกลาง
ค.บ.
กศ.พิเศษ
ครูอัตราจ้าง
 
รายละเอียด
19.
น.ส.พัชรินทร์ ธรรมธิรา
 ค.บ.
ปฐมวัย 
ครูอัตราจ้าง
 
รายละเอียด
20.
น.ส.กาญจนา ก่องแก้ว
 วท.บ.
 คอมฯ
ครูอัตราจ้าง
 
รายละเอียด
21.
น.ส.กาญจนา ลือบุญ    
ครูอัตราจ้าง
 
รายละเอียด