Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
Vnitřní energie, práce a teplo
Struktura a vlastnosti plynů
Kruhový děj s ideálním plynem
Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti kapalin
Změny skupenství látek
Vznik elektrického proudu
Elektrický proud v kovech
Elektrický proud v polovodičích
Elektrycký proud v elektrolytech
Elektrický proud v plynech a ve vakuu
7. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Mezi změny skupenství látek patří tání, tuhnutí, vypařování, kondenzace, sublimace a desublimace.

Teplota tt, při které krystalická látka za daného tlaku taje, se nazývá teplota tání. Teplo, které přijme těleso z pevné látky dané hmotnosti m při teplotě tání, aby za daného tlaku přešlo z fáze pevné do fáze kapalné téže teploty, nazýváme skupenským teplem tání Lt. Měrné skupenské teplo tání definujeme vztahem

lt = Lt.m -1.

Aby se kapalina dané hmotnosti m a dané teploty t přeměnila v páru stejné teploty, musí kapalina přijmout teplo LV, které nazýváme skupenské teplo vypařování. Měrné skupenské teplo vypařování definujeme vztahem


lV = LV.m -1.

Jednotkou měrného skupenství tepla tání i měrného skupenského tepla vypařování je J.kg -1.

Pára, která je v dynamické rovnováze se svou kapalinou, se nazývá sytá pára. Pára, která má nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty, se nazývá přehřátá pára.

Veličina definovaná vztahem


= m.V -1,

Kde m je hmotnost vodní páry obsažené ve vzduchu o objemu V, se nazývá absolutní vlhkost. Jednotkou absolutní vlhkosti je kg.m -3.

Relativní vlhkost definujeme vztahem


= .m -1,

kde je absolutní vlhkost vzduchu za daných podmínek a m absolutní vlhkost vzduchu, kterou by měl vzduch při téže teplotě, kdyby byl vodními parami nasycen. Za dané teploty je m rovno hustotě ysy syté páry téže teploty.

Teplota rosného bodu tr je teplota, při které se vodní pára ve vzduchu stane sytou a při dalším snížení teploty začne kapalnět.

1