Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
Vnitřní energie, práce a teplo
Struktura a vlastnosti plynů
Kruhový děj s ideálním plynem
Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti kapalin
Změny skupenství látek
Vznik elektrického proudu
Elektrický proud v kovech
Elektrický proud v polovodičích
Elektrycký proud v elektrolytech
Elektrický proud v plynech a ve vakuu
12. ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH A VE VAKUU

Elektrický proud v plynech je uspořádaný pohyb volných iontů a elektronů. Elektrický proud vede jen ionizovaný plyn. Nejmenší energie potřebná k ionizaci plynu se nazývá ionizační energie, pro kterou platí


Ei = 0,5.m.v2 = eE,

kde m je hmotnost nabité částice, v její rychlost, e náboj částice, E velikost intenzity elektrického pole a střední volná dráha částice.

S ionizací plynu probíhá současně opačný proces vznik neutrálních molekul z dvojic opačně nabitých částic - rekombinace.

Výboj v plynech je buď samostatný - trvá i po odstrnění ionizátoru (doutnavý, jiskrový, korona), nebo nesamostatný - po odstranění ionizátoru zaniká.

Graf závislosti proudu na napětí, které je na elektrodách vložených do plynu, se nazývá voltampérová charakteristika výboje.

Tok elektronů z katody ve vyčerpané trubici nazýváme katodové záření. Rychlost pohybu elektronů ve vakuové trubici vypočítáme podle vztahu

v = (2eU.me -1),

kde U je napětá mezi anodou akatodou, e je náboj elektronu a me jeho hmotnost.

Uvolňování elektronů z povrchu pevnývh nebo kapalných těles při vysoké teplotě nazýváme termoemise.

1