Horrela hazi zen GeoNative

This is how GeoNative grew...

 
Gure hasiera xume hartatik 1998ra arte... Since our humble begginings until 1998.
Ordutik izandako berrikuntzak hemen / Additions made since that, here

97-12-01
* GeoNativeren lehen urtebetetzea! 3000 bisita urtebetean, ea hurrengoan zenbat... Ospatzeko, sekulako berritasunak: milioika hiztuneko hiru hizkuntza hainbat estatutan zapalduak: Ketxua (Perun), Tamazight edo Berberea (Aljeria eta Marokon) eta Kurduera (Turkia eta Sirian). Gainera, Errusiako inperio zaharreko hainbat nazio: Kareliarrak, Gagauzak (Moldavian), Txetxenia (nazio independente bat orain!), Buriatia, Kalmukia, Khakasia, Tuva, Komi (Zirian eta Komi-Permiak), Osetia (Ipar O. Errusian eta Hego O. Georgian), Inguxetia eta Adigea (zirkasiarrak). Transliterazio taulak ere bai hizkuntza horientzat eta Kaukasoko azpi-aurkibidea.
* First aniversary of GeoNative! 3000 visits in a year. Great birthday additions: Three oppressed languages spoken by millioms in several states: Quechua (in Peru), Tamazight or Berber (in Algeria and Morocco) and Kurdish (in Turkey and Syria). Extra: lots of nations of the old Russian empire: Karelians, Gagauz (in Moldova), Chechnya (a brave independent nation!), Buryatia, Kalmykia, Khakassia, Tuva, Komi (Zyryan and Komi-Permyak), Ossetia (North O. in Russia and South O. in Georgia), Ingushetia and Adygea (circasians). Transliteration tables for all those languages and also new sub-index of the Caucasus.
97-11-21
* Berriak: Errusiako Kaukasoko herriak: Karatxai, Txerkes (Zirkasiarrak), Abaza eta Nogai Karatxai-Txerkesian; eta Kabarde (Zirkasiarrak) eta Balkar Kabardino-Balkarian. Eguneratuak: Kazakh, Uzbek (Karakalpak ere bai), Tadjik, Kirgiz eta Turkmen.
* New: Peoples of the Russian Caucasus: Karachay, Cherkess (Circasians), Abaza and Noghay in Karachay-Cherkessia; and Kabardian (Circasians) and Balkar in Kabardino-Balkaria. Updated: Kazak, Uzbek (also Karakalpak), Tajik, Kyrgyz and Turkmen.
97-11-18
* Transliterazio taula berriak: Uzbek, Kirgiz, Balkar, Karatxai, Karakalpak (hizkuntza turkiarrak), Tajik, Abaza, Kabarde (beste hizkuntza ziriliko batzuk). Latinizazioak: Moldaviera, Azeri.
* New Transliteration/Transcription tables for the following cyrillic scripts: Uzbek, Kyrgyz, Balkar, Karachay, Karakalpak (Turkic languages), Tajik, Abaza, Kabardian (other cyrillic languages). Romanisation/Transcription: Moldavian, Azeri
97-11-16
* Berriak: gure lehenbiziko kreolera (Papiamentu Holandako Antilletan: ikus euskal pidginei buruzko informazioa ere bai), poloniera Lituanian. Eguneratua: Bielorrusia.
* New: First Creole in our pages: Papiamentu (know also about the Basque-Icelandic pidgin!), Poles in Lithuania. Updated: Belarus
97-11-10
* Transliterazio taulak idazkera ziriliko hauentzat: Errusiera, Europako hizkuntza eslaviarrak (Ukraina, Serbia, Mazedonia, Bielorrusia), hizkuntza turkiarrak (Kazakh, Kirgiz, Txuvax, Baxkir, Nogai). Latinizazioak: Turkmen.
* Transliteration/Transcirption tables for the following cyrillic scrpts: Russian, European slavic languages (Ukrainian, Serbian, Macedonian, Belarusian), Turkic languages (Kazakh, Kyrgyz, Chuvash, Bashkir, Noghay). Romanisation/Transcription: Turkmen.
97-11-05
* Berriak: Estoniako gutxiengoak (Suediera, Errusiera eta Võru), Siberiako hizkuntza uralikoak (Nenets, Khanti eta Selkup), Baxkortostan, Txuvaxia, Vepse (hiru nazio Errusian), Italiako gutxiengo aleman bi (Zinbriera eta Mocheno). Eguneratuak: hizkuntza fino-ugriarren atala, Vote eta Ijor taulak orain Ingriako orri berrian.
* New tables: Estonian minorities (Swedish, Russian and Võru), Uralic languages in Siberia (Nenets, Khanty and Selkup), Bashkortostan, Chuvashia, Vepsian (3 nations in Russia), additional German communities in Italy (Cimbric and Mocheno). Updates: the page for Finno-Ugric languages has been renewed and rebatised properly as Uralic page, Votic and Izhorian in new Ingria page.
97-11-01
* ASR sistema, transliteratzeko erak eta Alphabet Street sail osoa berritu dugu. Orri guztiak sistema berrietara egokitu arte tarte bat igaroko da. Eguneratuak: Finlandiera Karelia eta Mazedoniera.
* The ASR system, transliteration schemes and the whole Alphabet Street section have been reformed. Now we must adapt all pages to the new systems. Updates: Finnish in Karelia and Macedonian.
97-09-23
* Berrikuntza oso eta erabatekoa: diseinu berria orri guztietan eta mapak gehienetan! Horrez gain, taula beriak: Mari eta Livoniera (bi hizkuntza fino-ugriar), Tibet, Ruteniera edo Rusyn (Polonian, Eslovakian, Ukrainan, Jugoslavian...), Indiako lehen taulak (Tamil, Malayalam...). Berrituak: taula katalan eta hungariar gehienak, eta Transilvaniako alemanak ere bai. Euskal politikaz hitz batzuk ere bai.
* Complete new look: new layout in all pages and maps in most of them! And more: new tables for Mari and Livonian (two Finno-Ugric languages), Tibet, Ruthenian or Rusyn (in Poland, Slovakia, Ukraine, Yugoslavia...), first tables for India (Tamil, Malayalam...). Updated: most Catalan and Hungarian tables, and also German in Transylvania. Also some explanations about Basque politics.
97-09-15
* Mapak gehitzen segitzen dugu: Sardinia (taula berritua), Korsika (taula berritua), Bretainia, Kornualles, Sami (taula berrituak).
* We keep adding maps: Sardinia (updated table), Corsica (updated table), Brittany, Cornwall, Sami (updated tables).
97-09-09
* GeoNativeko lehen mapak ezarri ditugu! Abkhaziakoak dira.
* First maps appear in GeoNative! They are from Abkhazia.
97-09-08
* Ukitu zuzentzaileak diseinu berriko orrietan. Gehikuntzak: Finlandiera Karelian, Mansi eta Vote hizkuntzak (Errusiako herri fino-ugriarrak); Uigur herria Txinan. Atal berri bat webgune euskaldun honek jasan dituen eraso espainiarren berri ematen.
* New section with the attacks and insults GeoNative has received from several Spaniards. Several desgin corrections in the layout. New tables: Finnish in Karelia, Mansi, Vote (all Finno-Ugric languages in Russia); Uyghur nation within China.
97-09-01
* Diseinu berria dugu orrietan, Thomas Tvegaard lagunari esker. Gehikuntzak: Luxenburgo, Abenaki indiarrak, Eskaniera Suedian eta Okzitaniera Italian. Berrituak: Bretainia, Gales, hizkuntza fino-ugriarrak.
* We have a new layout for our pages, thanks to collaborator Thomas Tvegaard. New tables: Luxembourg, Abenaki indians, Scanian in Sweden eta Occitan in Italy. Updates: Brittany, Wales, Finno-ugric languages.
97-07-28
* Gehikuntzak: Kawesqar hizkuntza Txilen, Walser alemanak Italian. Gaurkotuak: Gales, Inuit. Ameriketako indioen azpi-aurkibide berria.
* New tables: Kawesqar people in Chile, Walser germans in Italy. Updates: Wales, Inuit. New Native American sub-index.
97-07-10
* Gehikuntzak: Guarani hizkuntza Paraguayn (Hego Amerikako lehena), Atayal herria Taiwanen (Ekialdeko Asiako lehena), Alemana Alsazian, Ipar Frisiera Alemanian, Mazedoniera Grezian, Turkmenistan, hizkuntza fino-ugriarrak Errusian, Yiddish hizkuntza Europan zehar.
* New tables: Guarani in Paraguay (first table from South America), Atayal in Taiwan (first table from East Asia), German in Alsace, North Frisian in Germany, Macedonian in Greece, Turkmenistan, Finno-ugric languages in Russia, Yiddish throughout Europe.
97-04-14.
* Sobiet Batasuna zeneko herrialdeetako taula sorta berria: Armenia, Azerbaijan, Georgia (Abkhazia ere bai), Uzbekistan (berritua, gehi Karakalpakia), Kirgizistan, Kazakhstan (berritua), Tadjikistan, Ukraina (berritua, gehi Krimeako Tatarrak), Bielorrusia (berritua), Moldavia. Belgikako taula sorta: frantsesa, holandesa (flandriera), alemana eta waloniera. Beste berritasun batzuk: Kroaziera Hungarian, Hungariera Eslovenian, Esloveniera Austriako Estirian, Finlandiera Suedian, Arberesh-Albaniarrak Italian, Ipar Alaskako Inuitak (Inupiaq). Berrituak: Inuit izenak Kanadan, Italiera Eslovenian, Frisiera.
* Soviet sub-index rearranged, with the following additions: Armenia, Azerbaijan, Georgia (including Abkhazia), Uzbekistan (updated, plus Karakalpakia), Kyrgyzstan, Kazakhstan (updated), Tajikistan, Ukraine (updated, plus Crimean Tatar), Belarus (updated), Moldova. New set of tables for Belgium: French, Dutch (Flemish), German and Walloon. Other new tables: Croat in Hungary, Hungarian in Slovenia, Slovene in Styria (Austria), Finnish in Sweden, Arberesh-Albanian in Italy, North Alaska Inuit (Inupiaq). Updates: Inuit names in Canada, Italian in Slovenia, Frisian.
97-03-24
* Taula berriak: hungariera Voivodina, Eslovakia, Ukraina eta Austrian; italiera Eslovenia eta Kroazian; esloveniera Italian; kroaziera Austrian; flandriera Frantzian; Cheyenne. Aurkibidea berrantolatu dugu, gutxiengoka eta estatuka ere bai.
* New tables: Hungarian in Vojvodina, Slovakia, Ukraine and Austria; Italian in Slovenia and Croatia; Slovene in Italy; Croat in Austria; Flemish in France; Cheyenne. Index rearranged by minorities and states.
97-03-21
* Atal berri bat!: Alphabet Street. Transliterazioak, karaktere bereziak, zeinu diakritikoak eta horiek guztiak tratatzeko. Euskal Herriari buruzko orriak berritu ditugu, izen zerrenda batzuk gehituta.
* New section! Alphabet Street. A special section to deal with special characters, diacritic signs, transliteration standards... Updates: pages about the Basque Country, with new placename tables
97-03-10
* Taula berriak: Aragoi, Lallans edo eskoziera Eskozian, Daniar eta alemanen gutxiengoak Slesvig eskualdean. Zuzenketak: Erromantxea.
* New tables: Aragon, Lallans in Scotland, Danish-German minorities in Slesvig region. Updates: Surselvan Romontsch.
97-02-24
* Taula berriak: Tatarstan, Hungariera Transilvanian, Esloveniera Austrian. Ozeaniako eta Afrikako lehen taulak: Maori (Zeelanda Berria) eta Zulu-Xhosa (Hego Afrika). Zuzenketak: Eskozia eta Katalunia (Ipar Kataluniako eta Aragoiko datuak taulak gehitu ditugu).
* New tables: Tatarstan, Hungarian in Transylvania, Slovene in Austria, but most important, first languages from Oceania and Africa: Maori (New Zealand) and Zulu-Xhosa (South Africa). Updates: Scotland eta Catalan tables (with new tables for Northern Catalonia and Aragon).
97-02-12
* Ingelesezko transkripzioak taula sobietar batzuentzat. Berria: Bielorrusia.
* First english-transliterated tables for the former Soviet Union: Ukraine, Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan and also communist names that changed.
97-02-08
* Taula berriak: Sorabiera, Albaniar gutxiengoak Kosovo, Mazedonia eta Montenegron. Ipar Amerikako taula sub-indize bezala berrantolatua eta Ojibwe taula berritua. Zuzenketak Galesko taulan.
* New tables: Sorbian, Albanian minorities in Macedonia, Kosovo and Montenegro. North American table rearranged as a sub-index. Updates: Ojibwe and Welsh.
96-12-23
* Taula berriak: Kornikera, Finlandiako gutxiengo suediarra, Navajo eta Pueblo herriak Ipar Amerikan, eta Inuit taula Groenlandia eta Kanadarako. Sami taula guztiz berritua eta osatua (Suedia, Norvegia, Finlandia eta Errusiako taulak). Lotura berriak.
* New tables: Cornish, the Swedish minority in Finland, Inuit in Canada and Greenland, Navajo and Pueblo (in North America). Sami page updated (really complete now! with tables for Sweden, Norway, Finland and Russia). New links.
96-12-08.
* Astebete martxan eta hau da lana! Taula berriak: Asturias, Man irla, Erromantxea, Samiera (Laponia), eta Ipar Amerikakoa (Ojibwe herriaren izenekin, hasteko). Sardinia, Okzitania eta Irlandako taulak berritu ditugu azento eta guzti. Euskal Herriari buruzko informazioa osatu dugu, loturen orria sortu eta lehen komentarioak jaso bisiten orrian.
* New tables: Asturias, Manx, Romantsch, Sami and North America (we begin with Ojibwa names). Updates: Sardinia, Occitania and Ireland (corrections, additions, accents). Basque information page renewed, links page added and the visitors' first comments also.
96-12-01.
GeoNative-ren irekiera publikoa, taula bakan batzuekin. Hasierako taulak: Bretainia, Eskozia, Korsika, Paisos Catalans (Balears, Catalunya, València), Gales, Irlanda, Frisia, Friuli, Galizia, Okzitania, Sardinia, Sobiet Batasuna zena (soilik euskarazko transliterazio bakan batzuk), Hego Tirol.
GeoNative goes public with just some tables: Brittany, Scotland, Corsica, Catalan countries (Balearic Islands, Catalonia, València), Wales, Ireland (Northern Ireland + Republic of Ireland), Frisia, Friuli, Galicia, Occitania, Sardinia, South Tirol, and some basque transliterations for the former USSR.
 
1996-10.
Urriaren amaieran hasi gara gune hau prestatzen.
We have begin constructing this the last days of october, 1996.


Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak
Your comments, corrections, additions

->

geonative@oocities.com


GeoCities© GeoNative [http://geonative.tsx.org]
Maintained by
Luistxo Fernandez and hosted by GeoCities
Get your own
Free Home Page