...website ศากยบุตร ศูนย์รวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนา Online...
พระพุทธศาสนา พระธรรมคำสอน การเผยแผ่พุทธศาสนา ศาสนพิธี การทำสังคายนา กระดานข่าว
  พุทธัง  สะระณัง คัจฉามิ    ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ  สังฆัง     สะระณัง คัจฉามิ

พระพุทธศาสนา
ความเป็นมาสังเขป
พระบรมศาสดา
คัมภีร์หลัก
หลักคำสอน
พิธีกรรม
จุดหมายสูงสุด
นิกายสำคัญ 
สัญลักษณ์
บทบาทต่อสังคม
พระพุทธเจ้ามีจริงหรือ

ตอบปัญหาพุทธศาสนา


หลักพระธรรมคำสอน
หลักการพุทธศาสนา
อริยสัจ ๔
ไตรลักษณ์
ขันธ์ ๕
ปฏิจจสมุปบาท
เบญจศีลเบญจธรรม
สัปปุริสธรรม ๗
ทิศ ๖
อริยมรรค ๘
ฆราวาสธรรม ๔ 
มาตรฐานชีวิต


พระอริยสงฆ์แบบอย่าง

ประวัติภิกษุสงฆ์ 
ประวัติภิกษุณีสงฆ์ 
ประวัติอุบาสก 
ประวัติอุบาสิกา 
การปกครองคณะสงฆ์
การบัญญัติสิกขาบท

พิธีกรรมในพุทธศาสนา

หมวดกุศลพิธี 
หมวดบุญพิธี
หมวดทานพิธี
หมวดปกิณกะ

ตอบปัญหาศาสนพิธี


การเผยแผ่พุทธศาสนา

ประเทศอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ       
ประเทศเยอรมัน 
ประเทศฮอลแลนด์ 
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย         
ประเทศเนปาล
ประเทศศรีลังกา         
ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศเกาหลี
ประเทศจีน                
ประเทศกัมพูชา          
ประเทศพม่า  
ประเทศลาว                
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศเวียตนาม       

.

สถิติการเข้าชมเวบ

จำนวนผู้เข้าชมรวม

 

เริ่มนับ 9 กรกฎาคม 2545
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

สามเณรคือเหล่ากอของสมณะการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า
      ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ นิครนถ์นาฎบุตร ศาสดาแห่งศาสนาชินหรือไชนได้แต่งปัญหาให้อภัยราชกุมาร
ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ตรัสวาจาที่คนอื่นไม่รักไม่ชอบหรือไม่ ถ้าพระพุทธเจ้าทรงรับว่าตรัสวาจาเช่นนั้นเหมือนกัน ก็ให้พระราชกุมารทูลสำทับว่าถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต่างกับปุถุชน  เพราะปุถุชนพูดวาจาที่คนอื่น
ไม่ชอบเช่นนั้นถ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ ก็ให้พระราชกุมาร ทูลยืนยันว่า พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์พระเทวทัตว่าจะไปอบาย<< อ่านต่อ                    พระราชปณิธาน
                     สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


                            อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
                            ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
                            ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
                            แด่พระศาสดา สมณะ พระพุทธโคดม
                            ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
                            สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
                            เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
                            ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
                            คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
                            ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
                            พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
                            พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน

สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช


  • สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะสร้างโฮมเพจเป็นของตัวเองหรือองค์กรต่าง ๆ 
           
    เนื่องจากกระผมมีความคิดว่า วัดต่าง ๆ ในเมืองไทยน่าจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนที่ไม่มีเวลาเข้าวัดแต่มีความต้องการการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาและสามารถเชื่อมโยงกับวัดต่าง ๆได้ทั่วโลก กระผมจึงขอเสนอว่า ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะสร้างเวบไซต์ของวัด ผมสามารถช่วยท่านได้ในราคาที่สร้างถวายนะครับ ต่ำสุด 3000 บาท พร้อมทั้งหาที่เก็บเว็บให้ด้วยสุดคุ้มนะครับประหยัดด้วย โทร. ติดต่อได้ ที่ สุทธิเดช ไกรนรา 02-891-2760  ทุกวันครับ

 


บทความทางพระพุทธศาสนา
ลำดับที่  หัวเรื่อง : บทความที่น่าสนใจ

คลิกอ่าน

0001  เรื่อง : นรก-สวรรค์ มีจริงหรือ?   << อ่านต่อ
0002  เรื่อง : นิกายเถรวาทและมหายานนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร  << อ่านต่อ
0003  เรื่อง : พระพุทธศาสนากับองค์พระมหากษัตริย์ไทย << อ่านต่อ
0004  เรื่อง : ผลแห่งกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา << อ่านต่อ
0005  เรื่อง : ชาวพุทธควรเชื่ออย่างไร และเชื่ออะไร   << อ่านต่อ
0006  เรื่อง : พระคุณของแม่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  << อ่านต่อ
0007  เรื่อง : พระพุทธศาสนา คือ อะไร  << อ่านต่อ
0008  เรื่อง : จุดมุ่งหมายแห่งการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คืออะไร  << อ่านต่อ
0009  เรื่อง : บุคคลอาจดำรงชีวิตแบบชาวพุทธได้อย่างไร   << อ่านต่อ
0010  เรื่อง : เหตุไฉนชาวพุทธจึงสร้าง และบูชาพระพุทธรูป  << อ่านต่อ

>> Article นักปราชญ์

พุทธทาสภิกขุเทวดามีจริงหรือ?
 
     ปัญหามีอยู่ว่า  ตามบาลีมีอยู่ว่า เทวดาที่ปรารถนาสุคติ ปรารถนา มาเกิด ในโลกมนุษย์นั้น ย่อมเป็นการรับรองว่า เทวดามีตัวจริง และ สวรรค์ก็มีตัวจริง. ถ้าเชื่อว่ามีจริงเช่นนี้ จะไม่เป็นเรื่องเหลวไหล ตามคติในยุคปัจจุบันไปหรือ?  ปัญหานี้ ผู้ถามได้ยึดเอาหลักที่อาตมาได้บรรยายไปในวันก่อนๆ ถึงตอนที่กล่าวว่า เทวดาที่ปรารถนาสุคติ หาที่อื่นไม่ได้ ไม่พบ ต้องมาหาในมนุษยโลก ซึ่งมีพระรัตนตรัย; เลยยึดเอาว่า ถ้าอย่างนั้น บาลีก็ยืนยันว่า ตัวเทวดามีจริง สวรรค์มีจริง? อาตมาอยากจะขอตอบว่า ในบาลี มีกล่าวเช่นนั้นจริง และมีในรูปพระพุทธภาษิตจริง  แต่ความหมายนั้น หมายถึง เทวดาเป็นตัวบุคคลาธิษฐาน เช่นนั้นจริงหรือไม่ เป็นอีกปัญหาหนึ่ง <<อ่านต่อ

พระธรรมปิฎกคุณลักษณะสามประการของผู้รักษาพระพุทธศาสนา
สภาพความเสื่อมนี้ในปัจจุบันญาติโยมพูดกันมาก เพราะมีข่าวร้ายต่าง ๆ มากมาย เรื่อง อย่างนี้พระสงฆ์ก็ควรจะเอามาพูดบ้างไม่งั้นญาติโยมพูดฝ่ายเดียวจะกลายเป็นนินทาพระ แต่ถ้าพระเอามาพูดบ้างในฐานะที่เป็นผู้รู้เรื่องทางธรรม พูดในทางแนะนำและหาทางแก้ปัญหา ก็จะได้มีทางช่วยกันให้รู้จักวางใจได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น เมื่อเรื่องร้าย ๆ และปัญหาเกิดขึ้น พระจำเป็นต้องเอามาพูดให้โยมรู้ว่า ความเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างไร มีทางแก้ไขอย่างไร เราจะได้ช่วยกันป้องกัน และที่จริงนั้นตัวเราเองก็มีหน้าที่ด้วย
 เพราะว่า
  << อ่านต่อ 

>>  BUDDHISM LINKS

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
กรมการศาสนา
แม่กองบาลีสนามหลวง
แม่กองธรรมสนามหลวง
พระไตรปิฎกออนไลน์ [ไทย]
พระไตรปิฎกออนไลน์ [eng]
ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ยุวสงฆ์แห่งประเทศไทย
สมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ชมรมศิษย์มหาจุฬาฯ
พุทธทาสภิกขุ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระพุทธศาสนา budpage.com

รายการธรรมะจาก TV.

รายการธรรมะจาก FM.

รวมลิ้งค์พระพุทธศาสนาทั่วโลก

พุทธศาสนาในประเทศไทย
สมัยทวาราวดี       
สมัยล้านนาไทย   
สมัยกรุงสุโขทัย   
สมัยกรุงศรีอยุธยา      
สมัยกรุงธนบุรี            
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันโกนวันพระ
วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา


วรรณคดีในพระพุทธศาสนา
พระเจ้าสิบชาติ
มหาเวสสันดรชาดก
พระมาลัยคำหลวง
นันโทปนันทสูตรคำหลวง
เสือโคคำฉันท์
สมุทรโฆษคำฉันท์
พระปฐมสมโพธิกถา
ปุณโณวาทคำฉันท์
สุภาษิตพระร่วงแผนกพระปริยัติศึกษา
การอ่านภาษาบาลี
นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก
ธรรมศึกษาตรี
ธรรมศึกษาโท
ธรรมศึกษาเอก
ตรวจผลสอบบาลี
ตรวจผลสอบนักธรรม


พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดตน
หมวดศีล
หมวดปัญญา
หมวดบุคคล
คติธรรม


ห้องเรียนพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา ชั้น ม.1 
พระพุทธศาสนา ชั้น ม.2 
พระพุทธศาสนา ชั้น ม.3 
พระพุทธศาสนา ชั้น ม.4 
พระพุทธศาสนา ชั้น ม.5
พระพุทธศาสนา ชั้น ม.6

 
ตำนานพระพุทธรูป

พระแก้วมรกต 
พระพุทธสิหิงค์ 
พระพุทธโสธร 
พระพุทธชินราช
 
 

พระมหาเถระเมืองสยาม

สมเด็จพระสังฆราช 
หลวงปู่ทวด 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
พุทธทาส ภิกขุ
พระธรรมปิฎก (ป.ปยุตฺโต)


วิปัสสนา วาไรตี้

 วิปัสสนากัมมฐาน รายการธรรมะ

จิตตัง ทันตัง  สุขาวหัง  จิตที่ฝึกฝนดีแล้วนำสุขมาให้

 อโรคะยา  ปรมา  ลาภา  ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง

This site best viewed by 800x600 (High color16bit)
Best Experience with IE 4.0 Thai or Netscape Communicator