Thái Cực Quyền

Thái Cực Quyền

Dương thức
I have been learning Yan-style Tai Chi for a while, and obtained a Chinese book, namely, Tai Chi Chuan, the complete collection, edition 1980, and followed this book's instructions to do Tai Chi exercises. While following the detailed instructions, I have translated them into Vietnamese to make sure I understood it right. This translation is the by-product of what I have been going through. Please feel free to use it. However, I take no responsibility for, nor right to, this translation whatsoever.

Please send comments to tlekhac.geo@yahoọcom


		Thái cực quyền ca quyết

		Thái Cực Quyền Yếu Lãnh

		Thái Cực Quyền Thuyết Thập Yếu

		Trần Thức Thái cực quyền luận


		1. Dự bị thức

		2. Khởi thế

		3. Lãm tước vĩ (kéo đuôi chim)

			Tả hữu bằng (đở bên trái và phải)

			Lý (kéo)

			Tê (đụng)

			Án (đẩy)

		Vận Kình

		Mắt

		4. Đơn tiên (một cây roi)

		5. Đề thủ thượng thế (Giơ tay tiến tới)

		6. Bạch hạc lượng xí (Chim hạc trắng xòe cánh)

		7. Tả lâu tất ảo bộ (Ôm đầu gối bên trái bước chéo)

		8. Thủ huy tỳ bà (Tay ôm đàn tỳ bà)

		9. Tả hữu lâu tất ảo bộ (lập lại 7 bên trái bên phải)

		10. Thủ huy tỳ bà

		11. Tả lâu tất ảo bộ

		12. Tấn bộ bản lan trùy (Bước tới ngăn lại rồi đấm tay trùy)

		13. Như phong tự bế (Như ngăn lại, như chận đón)

		14. Thập tự thủ (đòn thập tự)

		15. Bao hổ quy sơn (Ôm cọp về núi)

		16. Chửu để khán trùy (Dưới khuỷu tay thấy có tay trùy)

		17. Tả hữu đảo niệm hầu (Bên trái & bên phải, đi ngược lại xua đuổi con khỉ)

		18. Tà phi thức (đòn bay nghiêng)

		19. Đề thủ thượng thế

		20. Bạch hạc lượng xí

		21. Tả lâu tất ảo bộ

		22. Hải để châm (mò kim đáy biển)

		23. Phiến thông bội (Quạt che lưng)

		24. Phiết thân trùy (Xoay mình lại đánh nắm tay trùy)

		25. Tấn bộ bản lan trùy

		26. Thượng bộ lãm tước vĩ (bước tới kéo đuôi chim)

		27. Đơn tiên

		28. Vân thủ (Tay như mây)

		29. Đơn tiên

		30. Cao thám mã (Nhón chân lên ngựa)

		31. Tả hữu phân cước (Bên trái bên phải đá xéo

		32. Chuyển thân đằng cước (Xoay mình đá bằng gót)

		33. Tả hữu lâu tất ảo bộ

		34. Tấn bộ tài trùy (Bước tới nện một trùy)

		35. Phiên thân phiết thân trùy (Duỗi mình xoay lại đánh nắm tay trùy)

		36. Tấn bộ bản lan trùy

		37. Hữu đằng cước (Đá bằng gót bên phải)

		38. Tả đả hổ thức (Đánh cọp bên trái)

		39. Hữu đả hổ thức (Đánh cọp bên phải)

		40. Hồi thân hữu đằng cước (Trở mình lại đá bằng gót bên phải)

		41. Song phong quán nhĩ (Hai ngọn núi xuyên qua tai)

		42. Tả đằng cước (Đá bằng gót chân trái)

		43. Chuyển thân hữu đằng ccước (Xoay mình một vòng đá bằng gót chân phải)

		44. Tấn bộ bản lan trùy

		45. Như phong tự bế

		46. Thập tự thủ

		47. Bao hổ quy sơn

		48. Tà đơn tiên (cây roi chéo)

		49. Dã mã phân tu (Con ngựa hoang bị vạch bờm ?)

		50. Lãm tước vĩ

		51. Đơn tiên

		52. Ngọc nữ xuyên thoa (Ngọc nữ xuyên thoi dệt vải)

		53. Lãm tước vĩ

		54. Đơn tiên

		55. Vân thủ

		56. Đơn tiên

		57. Hạ thế (đòn dưới)

		58. Kim kê độc lập (Gà vàng đứng một chân)

		59. Tả hữu đảo niệm hầu

		60. Tà phi thức

		61. Đề thủ thượng thế

		62. Bạch hạc lượng xí

		63. Tả lâu tất ảo bộ

		64. Hải để châm

		65. Phiến thông bội

		66. Chuyển thân bạch xà thổ tín (Quay mình con rắn trắng thè lưỡi)

		67. Bản lan trùy

		68. Lãm tước vĩ

		69. Đơn tiên

		70. Vân thủ

		71. Đơn tiên

		72. Cao thám mã đái xuyên chưởng (Nhón chân đến ngựa đem theo tay xuyên qua)

		73. Thập tự thoái (Tay chéo lại đá)

		74. Tấn bộ chỉ đáng trùy (Bước tới đấm trùy)

		75. Thượng bộ lãm tước vĩ

		76. Đơn tiên

		77. Hạ thế

		78. Thượng bộ thất tinh (Bước tới chéo tay ?)

		79. Thoái bộ khóa hổ (Bước lui lại kềm cọp)

		80. Chuyển thân bài liên (Quay mình một vòng, tạt ngang búp sen)

		81. Loan cung xạ hổ (Dương cung bắn cọp)

		82. Tấn bộ bản lan trùy

		83. Như phong tự bế

		84. Thập tự thủ

		85. Thu thế

		Thôi Thủ